Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Laskowej

Uchwała Nr XVI/71/99

Rady Gminy Laskowa

z dnia 9 września 1999 r.

w sprawie: utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Laskowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „h" i pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) w związku z art. 8 ust. 1 pkt. 3, art. 36 i 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, Nr 141, poz. 692, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1115) Rada Gminy w Laskowej uchwala, co następuje :

§ 1.

 1. Tworzy się Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Laskowej, zwany w dalszej części uchwały „zakładem".
 2. Siedzibą zakładu jest miejscowość Laskowa.
 3. Obszar działania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Laskowej stanowią granice administracyjne wsi Laskowa, Kamionka Mała, Jaworzna.
 4. Ustrój zakładu określi statut uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Radę Gminy Laskowa.

§ 2.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Laskowej prowadzony będzie w formie samodzielnego zakładu pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązania, prowadząc gospodarkę finansową na zasadzie określonej w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej.

§ 3.

Zakład, o którym mowa w § 1 udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. podstawowej opieki zdrowotnej oraz opieki środowiskowej,
 2. profilaktyki i promocji zdrowia,
 3. innych poza podstawowych świadczeń zdrowotnych lub medyczno - społecznych a dotyczących zabezpieczenia medycznego,
 4. zadań nałożonych na zakład innymi przepisami ustawowymi lub powierzonymi przez Radę Gminy dla mieszkańców zamieszkałych na terenie gminy Laskowa.

§ 4.

Bazą działania tworzonego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Laskowej będzie mienie nieruchome udostępnione przez Powiat Limanowski stanowiące dotychczasową bazę działania Gminnego Ośrodka Zdrowia w Laskowej oraz mienie ruchome udostępnione przez ZOZ - Zakład Samodzielny w Limanowej na podstawie zawartych umów.

§ 5.

Nadzór nad Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej sprawuje Rada Gminy w Laskowej.

§ 6.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Laskowej uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejestrowy.

§ 7.

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Gminy w Laskowej.

§ 8.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Statut

Uchwała Nr XXVIII/202/21

Rady Gminy Laskowa

z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie: nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Laskowej.

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst  jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 42 ust.4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) Rada Gminy Laskowa uchwala, co następuje:

§ 1. 

Nadaje się Statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Laskowej w brzmieniu jak w załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Laskowa.

§ 3. 

Traci moc Uchwała Nr III/22/18 Rady Gminy Laskowa z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Laskowej.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Laskowej

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Laskowej zwany w dalszej części statutu „Zakładem” jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.)

§ 2. 

 1. Zakład został utworzony przez Radę Gminy Laskowa.
 2. Zakład prowadzony jest w formie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

§ 3. 

1. Pełna nazwa Zakładu brzmi:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Laskowej

2. Zakład może używać skrótu: SPZOZ w Laskowej.

3. Nazwa przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego – jednostki lokalnej w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej, która nie sporządza samodzielnie bilansu brzmi: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

§ 4. 

Zakład działa na podstawie:

 1. ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o działalności leczniczej oraz przepisów wykonawczych.
 2. Innych przepisów prawa regulujących funkcjonowanie publicznych zakładów opieki zdrowotnej, stosownie do zakresu działania.
 3. Uchwały Rady Gminy Laskowa nr XVI/71/99 z dnia 9 września 1999 r.
 4. Niniejszego statutu.

§ 5. 

 1. Zakład prowadzi działalność leczniczą na podstawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą Wojewody Małopolskiego.
 2. Zakład uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejestrowy.

Rozdział 2.

Cele i zadania

§ 6. 

 1. Podstawowym celem i zadaniem Zakładu jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych oraz promocji zdrowia.
 2. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmują świadczenia podstawowej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej, udzielane w warunkach niewymagających ich udzielania w trybie stacjonarnym.
 3. Zadanie, o którym mowa w ust.1 obejmuje działania medyczne wynikające  z procesu  leczenia lub właściwych przepisów regulujących zasady wykonywania świadczeń zdrowotnych w szczególności związanych z :
  1. Badaniem i poradą lekarską.
  2. Leczeniem.
  3. Opieką nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz nad noworodkiem.
  4. Opieką nad zdrowym dzieckiem.
  5. Pielęgnacją chorych.
  6. Orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia.
  7. Prowadzeniem działalności profilaktyczno-oświatowej.
 4. Zakład może wykonywać inne, nie wymienione wyżej zadania nałożone przepisami ustawowymi lub powierzone przez Radę Gminy w obowiązującym trybie.

Rozdział 3.

Siedziba i obszar działania

§ 7. 

 1. Siedziba zakładu mieści się w Laskowej nr 428
 2. Świadczenia zdrowotne wykonywane są w pomieszczeniach Zakładu w Laskowej nr 428, oraz w Zespole Szkół 34-602 Laskowa 2 (w zakresie Medycyny Szkolnej).

§ 8. 

Zakład powołany jest do udzielania świadczeń zdrowotnych ogółowi ludności  zamieszkałej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym podstawowym obszarem udzielania świadczeń zdrowotnych jest Gmina Laskowa.

§ 9. 

 1. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej, w odrębnych przepisach lub w umowie cywilnoprawnej.
 2. Osoby uprawnione do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach odrębnych, nie podlegają obowiązkowi wnoszenia opłat za ich udzielenie, za wyjątkiem przypadków określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 695 z późn. zm.)

Rozdział 4.

Rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

§ 10. 

 1. Zakład realizuje świadczenia gwarantowane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej:
  1. Świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
  2. Świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.
  3. Świadczenia pielęgniarki szkolnej w ramach gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.
 2. Zakład realizuje świadczenia gwarantowane z zakresu rehabilitacji leczniczej w warunkach ambulatoryjnych, oraz domowych.
 3. Zakład realizuje świadczenia zdrowotne, w tym szczepienia i inne zabiegi i procedury medyczne między innymi w:
  1. Gabinecie diagnostyczno-zabiegowym.

Rozdział 5.

Struktura organizacyjna oraz organy zakładu

§ 11. 

 1. W skład zakładu wchodzą komórki organizacyjne:
  1. Poradnia lekarza POZ
  2. Gabinet pielęgniarki POZ.
  3. Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.
  4. Punkt pobrań materiałów do badań.
  5. Dział (pracownia) fizjoterapii.
  6. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 2. W ramach zakładu działa również pielęgniarka koordynująca oraz stanowiska o charakterze administracyjnym tj. Główny Księgowy, Rejestratorka, Sekretarka Medyczna, Pracownik Gospodarczy.

§ 12. 

Organami Zakładu są Kierownik Zakładu i Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Laskowej.

§ 13. 

 1. Kierownik kieruje Zakładem i reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Kierownik samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące działalności Zakładu oraz jego wewnętrznej organizacji i ponosi za nie odpowiedzialność.
 3. Kierownik jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu.
 4. Kierownik ponosi odpowiedzialność przed organem założycielskim.

§ 14. 

 1. W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki zdrowotnej w Laskowej przeprowadza się konkurs na stanowisko:
  1. kierownika;
  2. zastępcy kierownika, w przypadku gdy kierownik nie jest lekarzem;
  3. naczelnej pielęgniarki lub przełożonej pielęgniarek;
 2. Konkurs na stanowisko kierownika ogłasza podmiot tworzący, a na pozostałe stanowiska - kierownik.
 3. Konkursy na stanowiska określone w § 15 ust.1 pkt 1-3 przeprowadza się w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 15. 

 1. Uwzględniając obowiązujące przepisy prawa, Kierownik ustala oraz wprowadza do stosowania akty wewnętrzne w formie zarządzeń i regulaminów, regulujące działalność, porządek wewnętrzny i organizację zakładu.
 2. Do szczególnych ustawowych kompetencji Kierownika należy:
  1. Ustalenie i przedłożenie do zaopiniowania przez Radę Społeczną regulaminów określających organizację i porządek w procesie udzielania świadczeń leczniczych przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
  2. Ustalania wysokości opłat za świadczenia zdrowotne udzielane osobom nie uprawnionym do tych świadczeń, z uwzględnieniem zasad ustalania tych opłat określonych w odrębnych przepisach
  3. Zapewnienie powszechnej dostępności do informacji o prawach pacjenta w Zakładzie.

§ 16. 

 1. Kierownik zarządza Zakładem przy pomocy Głównego Księgowego.
 2. Kierownik koordynuje i nadzoruje działalność podległego mu zakresu działania.
 3. Kierownik reprezentuje Zakład w stosunkach cywilno-prawnych.

§ 17. 

Zadania oraz organizację wewnętrzną określa Kierownik Zakładu w formie regulaminów wprowadzonych zarządzeniami wewnętrznymi.

§ 18. 

 1. Rada Społeczna zwana w dalszej części statutu „radą” jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Gminy oraz organem doradczym Kierownika zakładu.
 2. Radę Społeczną powołuje i odwołuje Rada Gminy.
 3. Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej zwołuje Wójt Gminy.

§ 19. 

 1. Do zadań rady społecznej należy:
  1. przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
   1. zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
   2. związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
   3. przyznawania kierownikowi nagród,
   4. rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem,
  2. przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:
   1. planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
   2. rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
   3. kredytów bankowych lub dotacji,
   4. podziału zysku,
   5. zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
   6. regulaminu organizacyjnego;
  3. dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
  4. opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
  5. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

§ 20. 

W skład rady  wchodzi 9 osób, w tym:

Przewodniczący - Wójt Gminy Laskowa

Członkowie, w tym - przedstawiciel Wojewody i przedstawiciele wyłonieni przez Radę Gminy.

§ 21. 

 1. Sposób zwoływania posiedzeń Rady, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin Rady.
 2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Urzędu Gminy Laskowa.

§ 22. 

 1. Kadencja Rady uzależniona jest od kadencji rad samorządów terytorialnych należących do obszaru działania Zakładu.
 2. Zgłaszanie kandydatów na członków Rady następuje w terminie trzech miesięcy od daty przeprowadzenia wyborów samorządowych.
 3. Kadencja Rady rozpoczyna się z chwilą jej powołania przez Radę Gminy.
 4. Kadencja Rady upływa w dniu poprzedzającym pierwsze posiedzenie nowej Rady zwołanej w obowiązującym trybie przez Wójta Gminy.
 5. Członek Rady może być odwołany przed upływem kadencji:
  1. W przypadku złożenia pisemnej rezygnacji.
  2. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na 3 kolejnych posiedzeniach Rady.

Rozdział 6.

Forma gospodarki finansowej.

§ 23. 

 1. Zakład prowadzony jest w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązań.
 2. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) oraz w oparciu o ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.)

§ 24. 

 1. Zakład gospodaruje samodzielnie przekazanymi mu w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami, majątkiem oraz majątkiem własnym  na zasadach określonych w ustawie.
 2. Podstawą gospodarki Zakładu jest plan finansowy opracowany przez Kierownika Zakładu i zaopiniowany przez Radę Społeczną.

§ 25. 

 1. Zakład uzyskuje środki finansowe na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 2. Zakład może uzyskiwać środki finansowe ze źródeł wskazanych w art. 55 ustawy o działalności  leczniczej, a w szczególności:
  1. Z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych w szczególności na zlecenie:
   1. osób objętych ubezpieczeniem innym niż społeczne,
   2. instytucji ubezpieczeniowych,
   3. zakładów pracy, organizacji społecznych i innych instytucji,
   4. innych zakładów opieki zdrowotnej,
   5. osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem lub za świadczenie nie przysługujące w ramach  ubezpieczenia,
  2. Na realizację zadań i programów zdrowotnych.
  3. Z wydzielonej działalności gospodarczej.
  4. Z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, w tym również pochodzenia zagranicznego.
  5. Z innych źródeł – na podstawie obowiązujących przepisów.

§ 26. 

 1. Wartość majątku Zakładu określają:
  1. Fundusz założycielski.
  2. Fundusz zakładu.
 2. Fundusz założycielski stanowi wartość wydzielonej Zakładowi części mienia jednostki samorządu terytorialnego.
 3. Fundusz zakładu stanowi wartość majątku Zakładu po odliczeniu funduszu założycielskiego.

§ 27. 

 1. Fundusz założycielski Zakładu zwiększają przekazane z budżetu państwa dotacje na inwestycje i zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury na cele rozwojowe Zakładu oraz dary mające charakter majątku trwałego lub przeznaczone na cele rozwojowe.
 2. Zasady kształtowania i zmian wysokości funduszu zakładu określają postanowienia art. 57 ustawy o działalności leczniczej.

§ 28. 

 1. Zakład sporządza bilans i ustala wynik finansowy działalności, prowadzi rachunek dochodów i kosztów, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. W odniesieniu do wyniku finansowego Zakładu stosuje się art.58 i 59 ustawy o działalności leczniczej.

§ 29. 

 1. Zakład może prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie działalność inną niż działalność lecznicza.
 2. Działalność, o której mowa w ust. 1 może między innymi polegać na odpłatnym wynajmie pomieszczeń będących w użytkowaniu zakładu, za zgodą właściciela nieruchomości, zgodnie z zawartą umową.
 3. Uzyskane przez zakład środki finansowe z działalności o której mowa w ust. 1 i 2  przeznaczane będą  na działalność statutową.

Rozdział 7.

Przepisy końcowe

§ 30. 

Nadzór nad Zakładem sprawuje Rada Gminy na zasadach określonych w art. 121 ustawy o działalności leczniczej .

§ 31. 

Sprawy nie ujęte w Statucie reguluje ustawa  o działalności leczniczej  oraz przepisy wykonawcze.

Regulamin organizacyjny

Dokumenty do pobrania w sekcji "Załączniki" poniżej.

Laska Eskulapa symbol medycyny

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Laskowej

Laskowa 428

34-602 Laskowa

Rejestracja

Dorośli +48 18 33 78 800

Dzieci +48 18 33 33 009