Deklaracja dostępności strony internetowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Laskowej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Laskowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Laskowej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki:

 • TAB – przejście do kolejnego elementu,
 • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu.

Metoda przygotowania oświadczenia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Elżbieta Przechrzta-Bednarczyk.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 183378800

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rada Gminy w Laskowej
 • Adres: 34-602 Laskowa 643
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 183300210

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek SPZOZ w Laskowej znajduje się pod adresem Laskowa 428, 34-602 Laskowa.

Do budynku prowadzą trzy wejścia: Pierwsze wejście od strony ulicy (3 schody), przy którym znajduje się podjazd - pochylnia dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku. Wejście (drzwi otwierane) prowadzi do przedsionka, z którego następne drzwi otwierane prowadzą do poczekalni dla dzieci. W poczekalni po prawej stronie znajduje się dwoje drzwi – pierwsze do Gab. Zabiegowego - Punktu Szczepień, drugie do Gab. Lekarza Pediatry. Po lewej stronie znajduje się toaleta WC dla osób niepełnosrawnych, z której mogą korzystać wszyscy pacjenci znajdujący się na terenie zakładu. Na wprost drzwi wejściowych znajdują się drzwi do przejścia na klatkę schodową, która prowadzi do Rehabilitacji i poczekalni na I piętro. Na klatce schodowej znajduje się też winda. Drugie wejście od strony parkingu (drzwi otwierane) prowadzi na klatkę schodową, gdzie po prawej stronie znajduje się 5 schodów prowadzących prosto do drzwi poczekalni dla dzieci (parter), natomiast skręcając w lewo niedużym korytarzem schody prowadzą na wprost drzwi otwieranych do poczekalni na pierwszym piętrze (skręcić w lewo trzeba trzy razy, w sumie jest 26 schodów). Po lewej stronie znajdują się drzwi otwierane prowadzące do Rehabilitcji, Gab. USG i Punktu pobrań krwi. Na klatce schodowej obok schodów znajduje się winda, która ma możliwość postoju na półpietrze (parter) i na I pietrze. Z boku po lewej stronie schodów na obudowie windy znajduje się przycisk dzwonka, który przywołuje pracownika obsługującego windę . Z klatki schodowej na wprost lub przystanku windy na I piętrze skręcając lekko w prawo znajdują się drzwi otwierane prowadzące na poczekalnię dla dorosłych. Po przejściu 4.5 metra po prawej stronie znajduje się Rejestracja pacjentów, następnie Gab. Lekarski. Po lewej stronie od rejestracji znajduje się WC dla pacjentów oraz Gabinet lekarski. Na wprost Gabinetu lekarskiego jest Gabinet zabiegowy - Piel. Środ. Rodzinnej. Trzecie wejście (drzwi otwierane) od strony parkingu prowadzi bezpośrednio do Rehabilitacji - przy wejściu są 3 schody.

Na parkingu wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Miejsce usytułowane jest blisko pochylni oraz pierwszego i drugiego wejścia , skąd można bez przeszkód dostać się do każdego pomieszczenia bezpośrednio z parkingu lub za pomocą windy. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braja lub w druku powiększonym dla osób niewidomych oraz słabo widzących. Pacjent może telefonicznie lub e-mail umówić się na daną godzinę, wówczas pracownik wychodzi do takiego pacjenta i służy mu pomocą. Na teren zakładu SPZOZ można wejść z psem asystującym, przewodnikiem. Taka osoba musi mieć uprząż oraz certyfikat potwierdzający status psa, a także aktualne zaświadczenie o szczepieniu. Wejście z psem nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego, przewodnika. Zakład nie zapewnia możliwości komunikowania się za pośrednictwem języka migowego.

Laska Eskulapa symbol medycyny

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Laskowej

Laskowa 428

34-602 Laskowa

Rejestracja

Dorośli +48 18 33 78 800

Dzieci +48 18 33 33 009